ANASAYFA     B?YOGRAF?     ROMAN   ?YK? ve NOVELLA   DENEME   TIYATRO

 Annemin ??retmedi?i ?ark?lar
Sel?uk Altun

Faili me?hul bir cinayete kurban gitmi? d?hi babayla muhteris annenin o?lu. ?ki kad?n aras?nda par?alanm?? yazg?s?n?n trajik d???mleri ??zmekte kararl? bir (kahr) aman. Toplumun t?marhaneye d?n??t???n? g?r?nce ??z?m? hastaneye gizlenmekte bulan bir bilge. Pe? pe?e ?smarlanm?? cinayetleri i?lerken, a??r a??r filozofla?an, cell?t gelene?inin son temsilcisi. ?lkenin, bir d?zine say? ?arp?c?l???nda ?zetlenen ana a?mazlar? ve bir k?me s?zc?kle ?izilen anti - kent ?stanbul portresi. Sel?uk Altun, d?rd?nc? roman? Annemin ??retmedi?i ?ark?lar' da gizemli bir ?yk?y? anlat?yor.

 Nefaset Lokantas?
Tuba Do?an

?Hat?rlamak kalbin d???nmesidir. B?rak kalbin d???ns?n. Hat?rla.?  Musa?n?n Uykusu ile tan?d???m?z Tu?ba Do?an ikinci kitab? Nefaset Lokantas? ile g?n?m?z T?rkiyesi?nde hayat?n somut ger?eklikleriyle bo?u?an bireyin a?mazlar?n?, ana karakteri Salih?in bak?? a??s?yla ele al?rken, zaman ve co?rafya ikili?inin k?skac?nda dile gelen varolu?un i?sesini de anlat?ya dahil ediyor. Ki?i arzusuysa co?rafya kaderdir.

 

 Sen ve Kendin
Necati Tosuner

D??ler. Kendi d??lerinle kendin yorgun d??erek. O ula??lmaz d??lerinle yorgun d??erek. Hi? y?ks?nmeden, yorgunluktan bir ba?ka yorgunlu?a sevin?le d??erek. Sessiz sessiz. Sanki yorgunluk atmak i?in bi?imledi?in yeni d??lerle ba?ka yeni yorgunluklara d??erek sonra. ?yle, d??lerin yorgunlu?unu yeni d??lerin yorgunlu?uyla seve seve atarak. Sessiz g?r?n?rken kendini bir co?kuya kap?lm?? bularak. D??lerden d??lere ko?arak. D??erek. Kendini yan?lg?ya d??m?? sayarak. Yan?larak. Yan?lmay? sanki severek. Yan?ld?k?a yan?larak. Durup uslanmak hi? istemeden.
 
 Tarih Okuyaca??m?z Kitaplar YazarSorumlu
17.02.2021Annemin ??retmedi?i ?ark?lar Sel?uk Altun 
17.03.2021Nefaset Lokantas?Tuba Do?anCahide
31.03.2021Vassaf BeyMemduh ?evket EsendalBahar
14.04.2021Korsan ??kmaz?Nezihe Meri?Rakella
28.04.2021?z?m ?ocukturFakir Baykurt  www.ubreitlingcheap.com